درباره نشریه
ISSN:
2783-2945
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر فرزاد مندنی
سردبیر:
دکتر دانیال کهریزی
مدیر اجرایی:
شاداب فرامرزی
کارشناس:
مهتاب بختیاریان
سایت اختصاصی:
atic.razi.ac.ir
نشانی:
کرمانشاه، دانشگاه رازی، گروه تولیدات و ژنتیک گیاهی، دفتر نشریه
تلفن همراه:
09186819640
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/30
مدیر مسئول
دکتر فرزاد مندنی

Farzad Mondani

سردبیر
دکتر دانیال کهریزی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
Danial Kahrizi
Professor
Razi University
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا اصغری پور
دانشیار
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Asgharipour
Associate Professor
University of Zabol
Specialist: Ecology
دکتر عمران عالیشاه
Head of Cotton Breeding Dept
رشته تخصصی: اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک
Omran Alishah
Agricultural Chemistry
Specialist: Plant Breeding and Genetic Engineering
دکتر رضا درویش زاده
استاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Reza Darvishzadeh
Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources
University of Urmia
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر کیانوش چغامیرزا

دکتر سینا فلاح
استاد گروه زراعت
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Sina Fallah
Professor, Agronomy Department
Shahrekord University
Specialist: Crop Ecology
دکتر حسن فیضی
دانشیار زراعت- گروه تولیدات گیاهی- پژوهشکده زعفران- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربت حیدریه
دانشگاه تربت حیدریه
رشته تخصصی: زراعت (اکولوژی گیاهان دارویی
Hasan Feizi
Associate Professor, Department of Plant Production- Saffron Institute
University Of Torbat Heydarieh
Specialist: Agroecology
دکتر هوشنگ قمرنیا
استاد تمام گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Houshang Ghamarnia
Full Professor, Faculty of Agriculture
Razi University
میرزا حسن الزمان

Mirza Hasanuzzaman

دکتر علیرضا زبرجدی
عضو هیات علمی دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی گیاهی، اصلاح نباتات
Alireza Zebarjadi

Specialist: Genetic Engineering, plant biotechnology, plant breeding
اکرم تاجی

Acram Taji

دکتر محمدجمال سحرخیز
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تولید گیاهان باغبانی
Mohammad Javad Sahar Khiz
Professor
University of Shirazu
Specialist: Production of horticultural plants
دکتر علی هاتف سلمانیان

رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Ali Hatef Salmaniyan

Specialist: Plant Biotechnology
دکتر محمدباقر رضایی
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع موسسه تحقیقات جنگل و مراتع
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Mohammad Bagher Rezaee
ProfessorForestry and Rangeland Research Institute Research Institute of Forest and Rangelands
Specialist: Organic Chemistr
دکتر سید سعید پورداد
استاد موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اکولوژی
Seyyed Saeed Pourdad
Professor
University of Tabriz
Specialist: ecology
دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی
استاد
دانشگاه لرستان
Farhad Nazarian Firoozabadi
Professor
University of Lorestan
دکتر فرزاد مندنی

Farzad Mondani

Irwin Rose Alencar De Menezes

دکتر سرور خرم دل
استادیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی
Surur Khorramdel
Assistant Professor Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agroecology
Houda Kawas

دکتر رویا کرمیان
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: فیزیولوژی سلول و مولکولی گیاهان
Roya Karamian
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Cell and Molecular Physiology of Plants
دکتر دانیال کهریزی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
Danial Kahrizi
Professor
Razi University
دکتر سعید جلالی هنرمند

Saeid Jalali Honarmand

دکتر احمد اسماعیلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Ahmad Ismaili
Professor Faculty of Agriculture
University of Lorestan
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر آیدین حمیدی
استادیار موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر
رشته تخصصی: زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی
Aydin Hamidi
Assistant Professor seed and plant improvement institute
Specialist: Ecology of Crops
مدیر اجرایی
شاداب فرامرزی

Shadab Faramarzi

کارشناس
مهتاب بختیاریان
مهتاب بختیاریان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸