درباره نشریه
ISSN:
2588-6142
eISSN:
2717-4131
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی
سردبیر:
دکتر مهدی مرادی
مدیر اجرایی:
سولماز عارفی اصل
کارشناس اجرایی:
منیر طاهری
سایت اختصاصی:
ijaaf.um.ac.ir
تلفن:
051-38805325
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دفتر نشریه IJAAF ، کدپستی: 9177948974
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/08
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی
دانشیار حسابداری
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Ali Bagherpour Velashani
Associate Professor, Accounting
Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر مهدی مرادی

Mahdi Moradi

اعضای تحریریه
محمدرضا عباس زاده
دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری واقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammadreza Abbaszadeh
Associate Professor, Accounting
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: accounting
دکتر مسعود عزیزخانی
استادیار
رشته تخصصی: حسابداری
Masoud Azizkhani
Associate Professor دانشگاه استرليا، کنبرا، استراليا
Specialist: Economics, Econometrics and Finance, Business, Management and Accounting
دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی
دانشیار حسابداری
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Ali Bagherpour Velashani
Associate Professor, Accounting
Ferdowsi University of Mashhad
کیهان تاج الدینی
استاد
Kayhan Tajeddini
Professor Sheffield Hallam University, UK
Specialist: Strategic Management and International Business
Alireza Dorestani

دکتر شکرالله خواجوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Shokrollah Khajavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
شهریار خاکساری

Shahriar Khaksari

دکتر غلامحسین مهدوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Gholamhossein Mahdavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر اسفندیار ملکیان
دانشیار حسابداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: حسابداری
Esfandiar Malekian
Associate Professor, accounting
University of Mazandaran
Specialist: Accounting
Mmanuel Constantine Mamatzakis

Kaliyamoorthy Maran

دکتر سید محمود موسوی شیری
دانشیار مرکز مشهد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حسابداری
Seyyed Mahmoud Mousavi Shiri
Associate Professor Center of Mashhad
Payame Noor University
فرزانه نصیرزاده

Farzaneh Nasirzadeh

Balasundaram Nimalathasan

دکتر ذبیح الله رضایی
استاد دانشگاه ممفیس آمریکا
رشته تخصصی: حسابداری
ZabiHollah Rezaee
Professor University of Memphis, USA
Specialist: Accounting
علی سعیدی

Ali Saeedi

مهدی صالحی

Mahdi Salehi

Piotr Staszkiewicz

دکتر حسن یزدی فر
استاد
رشته تخصصی: حسابداری
Hasan Yazdifar
Professor
Specialist: accounting
Syed Zabid Hossain

Grzegorz Zimon

مدیر اجرایی
سولماز عارفی اصل

Solmaz Arefiasl

کارشناس اجرایی
منیر طاهری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۹