درباره نشریه
eISSN:
2717-2279
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول:
دکتر اسدالله خدیوی
سردبیر:
دکتر مسعود سعادتی
مدیرداخلی:
حمید مهماندوست
ویراستار فارسی:
دکتر بهروز بامدادی
ویراستار انگلیسی:
محمدحسین درخشانی
سایت اختصاصی:
chemedu.cfu.ac.ir
نشانی:
تبریز، خیابان طالقانی، بلوار توحید، پردیس علامه امینی، ساختمان آموزش، گروه علوم پایه، دبیرخانه نشریه، ، کدپستی: 5164865811
تلفن:
041-35424693
دورنگار:
041-35421702
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/20
مدیر مسئول
دکتر اسدالله خدیوی
دکتر اسدالله خدیوی

سردبیر
دکتر مسعود سعادتی
استادیار گروه علوم پایه
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: آموزش شیمی، شیمی تجزیه، اسپکتروفتومتری، دستگاه های تجزیه ای قابل حمل، اندازه گیری در محل، آموزش علوم
Masoud Saadati
Assistant Professor, Department of Science
Farhangian University
Specialist: Chemistry training, Analytical chemistry, Spectrophotometry, Portable analytical devices, in situ determination, Science education
اعضای تحریریه
دکتر اسکندر فتحی آذر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و روانشناسی، علوم تربیتی- آموزش علوم
Eskandar Fathiazar
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Education and Psychology, Educational Sciences - Science Education
دکتر علیرضا بدیعی
استاد تمام شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: nanochemistry، inorganic chemistry
Alireza Badiei
Full Professor, Chemistry
University of Tehran
دکتر علیرضا محجوب
دانشکده علوم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم شیمی
Ali Reza Mahjoub
Faculty of Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemistry
دکتر محمد امجدی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Mohammad Amjadi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر کریم اسدپور زینالی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Karim Asadpoor Zeynali
Professor
University of Tabriz
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر جعفر ابوالحسنی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Jafar Abolhasani
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر نعمت الله ارشدی
استادیار
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: شیمی آلی، آموزش شیمی
Nematollah Arshadi
Assistant Professor
University of Zanjan
Specialist: Organic Chemistry, Chemistry Training
دکتر وحید امانی
استادیار گروه علوم پایه
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: شیمی معدنی، آموزش شیمی
Vahid Amani
Assistant Professor Department of Basic Sciences
Farhangian University
Specialist: Inorganic Chemistry, Chemistry Training
دکتر سید محسن موسوی
استادیار شیمی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: شیمی، علوم تربیتی، شیمی معدنی،
Seyed Mohsen Mousavi
Assistant Professor, chemistry
Farhangian University
Specialist: chemistry education, inorganic chemistry
دکتر اکبر ناصری آذر
استادیار واحد مرند
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آموزش شیمی
دکتر حمیده حقیقت
استادیار پردیس فاطمه الزهرا (س)
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: شیمی آلی، آموزش شیمی
Hamideh Haghighat
Assistant Professor Fatima Al-Zahra Campus
Farhangian University
Specialist: Organic Chemistry, Chemistry Training
دکتر صمد حسینی صدر
استادیار پردیس علامه امینی (ره) تبریز
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: شیمی آلی، آموزش شیمی
Samad Hoseini Sadr
Assistant Professor Campus of Allameh Amini (Tabriz)
Farhangian University
Specialist: Organic Chemistry, Chemistry Training
دکتر مهشید گلستانه
استادیار پردیس فاطمه الزهرا(س)
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه، آموزش شیمی
دکتر جعفر عظمت
استادیار پردیس علامه امینی (ره)
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: شیمی فیزیک، آموزش شیمی
ویراستار فارسی
دکتر بهروز بامدادی
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Behrouz Bamdadi
Assistant Professor, Persian Language and Literature
Farhangian University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
محمدحسین درخشانی
مربی زبان انگلیسی
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mohammad Hosein Derakhshani
Instructor, English Department
Farhangian University
Specialist: English Language Teaching
مدیرداخلی
حمید مهماندوست
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Hamid Mehmandoust
Masters
Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۷