درباره نشریه
ISSN:
2676-5527
eISSN:
2676-5535
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
احمد محقر
سردبیر:
دکتر سید محمدعلی تقوی
سایت اختصاصی:
ips.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم سیاسی
تلفن همراه:
09153232392
دورنگار:
051-38829584
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/21
مدیر مسئول
احمد محقر

Ahmad Mohaghar

سردبیر
دکتر سید محمدعلی تقوی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
Seyyed Mohammad Ali Taghavi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
دکتر سید حسین اطهری
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Hossein Athari
Associate Professor, political science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: political science
دکتر انوشیروان احتشامی

دکتر یحیی فوزی
استاد علوم سیاسی/نظریه پردازی سیاسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yahya Fozi
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: political science
نادر انتصار
نادر انتصار

دکتر اصغر کیوان حسینی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Keyvan Hoseini
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
دکتر محسن خلیلی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohsen Khalili
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Political Sciences
دکتر عباس منوچهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Manochehri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: political science
Misra Amalendu
Misra Amalendu

سید احمد موثقی
سید احمد موثقی

Abdulaziz Sachedina
Professor University of Virginia, Virginia, USA
Amin Saikal
Professor
وحید سینائی

Vahid Sinaee

دکتر آرشین ادیب مقدمی
دکتر آرشین ادیب مقدمی

Josef Kraus
Josef Kraus

محمدتقی قزل سفلی
محمدتقی قزل سفلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۹
تعداد مطالب دارای متن
۹