درباره نشریه
eISSN:
2783-2570
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی بازرگانی
سردبیر:
دکتر مجید اسحاقی
دبیراجرایی:
مجتبی اعجمی
مدیر اجرایی:
دکتر شیوا کریمی
مدیرداخلی:
دکتر مهدی افضلی
ویراستار فارسی:
نزهت نوحی
سایت اختصاصی:
impcs.zanjan.iau.ir
نشانی:
زنجان، بلوار دانشجو، جاده اراضی پائین کوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ، کدپستی: 4515658145
تلفن همراه:
09125424293
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/30
مدیر مسئول
دکتر مهدی بازرگانی

سردبیر
دکتر مجید اسحاقی
دکتر مجید اسحاقی

دبیراجرایی
مجتبی اعجمی

اعضای تحریریه
دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش
استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: علوم رایانه ریاضیات رایانه
Ahmad Abdollah Zadeh Bar Foroush
Professor Computer Engineering Faculty
Amirkabir University of Technology
Specialist: Computer Science Computer Science Mathematics
دکتر مجید اسحاقی
دکتر مجید اسحاقی

محمدرضا تقوا
استاد گروه مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Reza Taghva
Professor, Industrial Management
Allameh Tabataba'i University
دکتر بهرام صادقی بی غم

HAMİT ERDEM

دکتر محمد شکرامیز

Mohammad Shekaramiz

دکتر امیر قیامی

Amir Ghiami

علی اصغر خواصی

Aliasghar Khavasi

ویراستار فارسی
نزهت نوحی

Nozhat Noohi

مدیر اجرایی
دکتر شیوا کریمی
دکتر شیوا کریمی

مدیرداخلی
دکتر مهدی افضلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۳