درباره نشریه
eISSN:
2717-2708
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی قم
مدیر مسئول:
دکتر محمدهادی مشکات
سردبیر:
دکتر حسین جعفری
دستیار سردبیر:
دکتر مهدی سلیمانی
ویراستار انگلیسی:
حسین پورقاسمیان
ویراستار انگلیسی:
انوش لطیفی شاه اندشتی
سایت اختصاصی:
mcs.qut.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار شهید خدا کرم، دانشگاه صنعتی قم، گروه ریاضی، ، کدپستی: 3718146645
صندوق پستی:
1519-37195
تلفن همراه:
09163016371
تلفن:
025-36641601
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/28
مدیر مسئول
دکتر محمدهادی مشکات

Mohammad Hadi Meshkat

سردبیر
دکتر حسین جعفری
استاد ریاضی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Hossein Jafari
Professor, Mathematics
University of Mazandaran
دستیار سردبیر
دکتر مهدی سلیمانی

Solaimani Mehdi

اعضای تحریریه
دکتر شهرام رضاپور

Shahram Rezapour

عصمت بیگ

دکتر کریم ایواز
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مسئله مرزی آزاد و حرکتی، معادلات انتگرال، روشهای عددی در PDE و ODE
Karim Ivaz
Professor Department of Mathematics
University of Tabriz
Specialist: Free and Moving Boundary Problem, Integral Equations, Numerical Methods in PDE and ODE
Shi-Hai Dong

دکتر محمود محسنی مقدم
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mahmoud Mohseni Moghaddam
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
ناصر سعد
ناصر سعد

دکتر جلیل رشیدی نیا
گروه ریاضیات
دانشگاه علم و صنعت ایران
Jalil Rashidi Nia
Department of Mathematics
Iran University of Science and Technology
Jehad Alzabut

داوود رستمی

Azhar Hussain

حسن حسن آبادی

Melike Aydogan

Kottakkaran Sooppy Nisar

دکتر محمدعلی دهقان
استاد
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: قاب های آنالیز عملکردی
Mohammad Ali Dehghan
professor
Vali Asr University
Specialist: Functional Analysis Frames, Wavelets
دکتر حسین جعفری
استاد ریاضی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Hossein Jafari
Professor, Mathematics
University of Mazandaran
Mohammed K. A. Kaabar

دکتر مهدی سلیمانی

Solaimani Mehdi

Chittaranjan Nayak
Chittaranjan Nayak

نعمت نیامرادی

Nemat Nyamoradi

حسن رنجبر عسکری

ویراستار انگلیسی
حسین پورقاسمیان

انوش لطیفی شاه اندشتی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۴