درباره نشریه
ISSN:
2717-3682
eISSN:
2717-3690
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) (دانشکده علوم پایه جهادی)
مدیر مسئول:
دکتر محسن عباسی
سردبیر:
دکتر رضا شاهقلیان قهفرخی
مدیر اجرایی:
علیرضا قربانی زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر حسن اسلامپور کریمی
تلفن همراه:
09372471018
سایت اختصاصی:
msr.ihuo.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان شهید بابائی، بعداز پل لشگرک، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، دانشکده علوم پایه جهادی، ، کدپستی: 1698715861
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/07
مدیر مسئول
دکتر محسن عباسی

سردبیر
دکتر رضا شاهقلیان قهفرخی
مربی علوم راهبردی
دانشگاه افسری امام حسین ع
Reza Shahgholian
Instructor, r
دانشگاه افسری امام حسین ع
اعضای تحریریه
دکتر محمدجواد سبحانی فر
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Mohammad Javad Sobhanifar
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
دکتر مصطفی ساوه درودی
دانشیار جامعه شناسی سیاسی
دانشکده علوم و فنون فارابی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Saveh Daroudi
Associate Professor, political science
Specialist: political science
دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی
دانشیار
دانشگاه تهران
Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi
Associate Professor
University of Tehran
دکتر هادی مرادپیری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
سید محمدرضا رشیدی آل هاشم
دانشیار جامعه شناسی، فرهنگی و اجتماعی، علوم انسانی و قدرت نرم
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
رشته تخصصی: جامعه شناسی- مسائل اجتماعی
Mohammad Reza Rashidi Alehashem
Associate Professor, sociology, social cultural, softpower and the humanity sciences
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
Specialist: Sociology-Social problem
دکتر عباسعلی سلمانی
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
Abbas Ali Salmani
Assistant Professor
Imam Hossein University
دکتر مهدی ابراهیمی

دکتر رضا شاهقلیان قهفرخی
مربی علوم راهبردی
دانشگاه افسری امام حسین ع
Reza Shahgholian
Instructor, r
دانشگاه افسری امام حسین ع
ویراستار انگلیسی
دکتر حسن اسلامپور کریمی

مدیر اجرایی
علیرضا قربانی زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵