درباره نشریه
eISSN:
2783-3542
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مدیر مسئول:
دکتر داود صائمی
سردبیر:
دکتر ابراهیم ابراهیمی
ویراستار فارسی:
آسیه استادی
کارشناس:
محمدرضا جلالی
تلفن همراه:
09227338274
نشانی:
شاهرود، انتهای بلوار دانشگاه، روبروی پاسگاه مرکزی، دانشکده علوم قرانی شاهرود ، کدپستی: 3614915473
سایت اختصاصی:
arq.quran.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/02
مدیر مسئول
دکتر داود صائمی
استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Davoud Saemi
Assistant Professor, Quranic
Specialist: quran and hadith
سردبیر
دکتر ابراهیم ابراهیمی

اعضای تحریریه
دکتر سید رضا مودب
استاد گروه علوم قران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات ، علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab
Professor, qoran
University of Qom
دکتر ابراهیم ابراهیمی

دکتر محمود کریمی بنادکوکی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mahmoud Karimi Bonad Kooki
Associate Professor, Quran and Hadith Department
Specialist: Quran and Hadith Sciences
رضا امانی
دانشکده علوم و فنون قرآن
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: ادبیات عرب
دکتر زهره اخوان مقدم
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تفسیر قرآن، تاریخ اسلام، کلام اسلامی، روانشناسی
Zohreh Akhavanmoghaddam
Associate Professor, Quran and Hadith Department
دکتر سید محمد نقیب
دانشیار علوم قرآنی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
Seyyed Mohammad Naghib
Associate Professor, quran
دکتر روح الله محمدی
استادیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ruhollah Mohammadi
Assistant Professor, Assistant Professor, Quran Sciences and Hadith, University of Quran Sciences and Education
محمد اسماعیل صالحی زاده

دکتر داود صائمی
استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Davoud Saemi
Assistant Professor, Quranic
Specialist: quran and hadith
دکتر علی حسن نیا
استادیار الهیات و معارف اسلامی - گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، خاورشناسان
Ali Hasannia
Assistant Professor, Qur'an and Hadith Sciences
Shahed University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار فارسی
آسیه استادی
دانشجوی دکتری فلسفه کلام -کلام اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Asieh Ostadi
Phd Student, Islamic theology
University of Qom
کارشناس
محمدرضا جلالی
محمدرضا جلالی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸