درباره نشریه
eISSN:
2717-042X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر سید محمدکاظم آقامیر
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدکاظم آقامیر
سردبیر:
دکتر سید محمدکاظم آقامیر
جانشین سردبیر:
فاطمه خاتمی
مدیر اجرایی:
زینب احدی
سایت اختصاصی:
transresurology.com
تلفن:
021-66348560
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/19
صاحب امتیاز
دکتر سید محمدکاظم آقامیر

Seyed Mohammad Kazem Aghamir

مدیر مسئول
دکتر سید محمدکاظم آقامیر

Seyed Mohammad Kazem Aghamir

سردبیر
دکتر سید محمدکاظم آقامیر

Seyed Mohammad Kazem Aghamir

جانشین سردبیر
فاطمه خاتمی

Fatemeh Khatami

اعضای تحریریه
محمد طالب پور

محمدعلی صحراییان
محمدعلی صحراییان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Sahraian
Department of Neurology
Tehran University of Medical Sciences
محمدرضا اکبری

Mohammad Reza Akbari

رامین حشمت
رامین حشمت

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ramin Heshmat
Endocrinology and Metabolism Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Hendrik Van Poppel

George Jabboure Netto

Riccardo Schiavina

Kari A.O. Tikkinen

Leonardo Oliveira Reis

Petros Sountoulides

Talha Müezzinoğlu

Lukas Lusuardi

Eva Maria Compérat

دکتر سید مسعود ارزاقی
دکتر سید مسعود ارزاقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی سالمندان
Seyed Masoud Arzaghi
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Elderly Psychiatry
دکتر علیرضا براتلو
دانشیار طب اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب اورژانس
Alireza Baratloo
Associate Professor, Emergency Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
مهدی ابراهیمی

Mehdi Ebrahimi

محمدهاتف خرمی

Mohammad Hatef Khorrami

دکتر سید حبیب الله موسوی بهار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فلوشیپ اندویورولوژی، اورولوژی
Seyed Habibollah Mosavi Bahar
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine Fellowship, Urology
مدیر اجرایی
زینب احدی

رشته تخصصی: تغذیه
Zeinab Ahadi

Specialist: Nutrition
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵