درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول:
دکتر جواد ایروانی
سردبیر:
دکتر محمد قربانی
جانشین سردبیر:
مرتضی مرتضوی کاخکی
کارشناس:
محمدامین انسان
سایت اختصاصی:
ied.razavi.ac.ir
نشانی:
مشهد، حرم مطهر، صحن هدایت، ساختمان شماره دو، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، کدپستی: 9134843333
تلفن:
051-32230772
دورنگار:
021-32230772
صندوق پستی:
91735-1193
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/21
مدیر مسئول
دکتر جواد ایروانی
دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Javad Iravani
Associate Professor Department of Quranic Sciences and Hadith
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
سردبیر
دکتر محمد قربانی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mohammad Ghorbani
Associate Professo
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
جانشین سردبیر
مرتضی مرتضوی کاخکی

Morteza Mortazavi Kakhki

اعضای تحریریه
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
دکتر محمد قربانی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mohammad Ghorbani
Associate Professo
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
دکتر کامران ندری
استادیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی
Kamran Nadri
Assistant Professor
Specialist: Islamic banking and finance
سید محمدجواد رزمی

دکتر محمود هوشمند
استاد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mahmood Hoshmand
Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economical science
دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
استاد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hosein Mahdavi Adeli
Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدعلی فلاحی
استاد اقتصاد، اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصادسنجی، اقتصاد انرژی
Mohammad Ali Falahi
Professor, Economics, Economics, Economics and Administrative Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economical science
کارشناس
محمدامین انسان
دانش آموخته ارشد دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث
Mohammad Amin Ensan
MSc Graduated, quran
University of Quran and Hadith
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲