درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی
سردبیر:
عباس علی شاملی
جانشین سردبیر:
محمد شریفی نیا
مدیر اجرایی:
وحید نجف زاده
سایت اختصاصی:
prtr.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، مجتمع امین، بلوک 2، طبقه 1 ، کدپستی: 3713954581
تلفن:
025-32133241
دورنگار:
025-32133211
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/23
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی

سردبیر
عباس علی شاملی

جانشین سردبیر
محمد شریفی نیا

اعضای تحریریه
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: خانواده، تعلیم و تربیت، مشاوره و درمان
Mohammah Mahdi Safurayi Parizi
Associate Professor, educational psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: family
دکتر محمدجواد زارعان
استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Javad Zarean
Associate Professor Ethics and Higher Education Institution
Al-Mustafa International University
عباس علی شاملی

دکتر حسن اسدزاده
استاد تمام روان شناسی تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Hassan Asadzadeh
Full Professor, Educational Psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر محمد داوودی
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Davoodi
Associate Professor
Specialist: History and Philosophy of Education
دکتر محمد کاویانی آرانی
دانشیار گروه روانشناسی - پژوهشکده علوم رفتاری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Kaviani Arani
Associate Professor, psychology
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
حسین کارآمد

دکتر محمدحسین شریفی نیا
استادیار روان شناسی، گروه روان شناسی پژوهشکده علوم رفتاری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Hosein Sharifinia
Assistant Professor, Psychology, Department of Psychology, Institute of Behavioral Sciences
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
مدیر اجرایی
وحید نجف زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲