درباره نشریه
ISSN:
2228-7221
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی ازکیا
سردبیر:
دکتر مهرداد نوابخش
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی مختارپور
سایت اختصاصی:
ijss.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
تلفن:
021-44865100
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/15
مدیر مسئول
دکتر مصطفی ازکیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و مردم شناسی توسعه روستایی
Mostafa Azkia
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology and Anthropology of Rural Development
سردبیر
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی ازکیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و مردم شناسی توسعه روستایی
Mostafa Azkia
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology and Anthropology of Rural Development
دکتر منصور وثوقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansour Vosoughi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor Faculty of Law and Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology
دکتر منصوره اعظم آزاده
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansoureh Azamazadeh
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology
دکتر مریم قاضی نژاد
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Maryam Ghazi Nejad
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology
دکتر علیرضا کلدی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Alireza Kaldi
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Sociology
دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر سروش فتحی
دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Soroush Fathi
Associate Professor, Department of sociology ,Faculty of Humanities
West Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
Haleh Afshar

Parin Dossa

Eric J. Hooglund

Roksana Bahramitash

محمد توکلی طرقی

Mohammad Tavakoli Targhi

مدیر اجرایی
دکتر مهدی مختارپور
استادیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
رشته تخصصی: آمار، جامعه شناسی
Mehdi Mokhtarpour
Assistant Professor, Department of Sociology
West Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Statistics, Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۷