درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز
مدیر مسئول:
اسماعیل احمدی فر
نشانی:
اهواز، بلوار گلستان ، میدان کارگر (فرهنگ شهر)، ابتدای بلوار کارگر شرقی، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز، معاون پژوهش و فناوری ، کدپستی: 6176643431
سایت اختصاصی:
faslnamenovineslami.ir
تلفن همراه:
09393163542
تلفن:
061-33724116
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/02
مدیر مسئول
اسماعیل احمدی فر
اسماعیل احمدی فر

اعضای تحریریه
دکتر منصور زراءنژاد
استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری
Mansour Zarra Nezhad
Professor, Department of Economics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: econometrics, financial economics, monetary economics, Islamic economics, economics
دکتر عواطف ابوشادی
دکتر عواطف ابوشادی

دکتر مصطفی اللباد
دکتر مصطفی اللباد

دکتر علی بختیار پور
دکتر علی بختیار پور

دکتر منوچهر جوانمردی
دکتر منوچهر جوانمردی

دکتر علی حسین حسین زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Hossain Hossainzadeh
Professor Social Sciences Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
دکتر مسعود خدا پناه
دکتر مسعود خدا پناه

دکتر محمود شورچه

Mahmood Shoorcheh

دکتر لینه علی بلاغی
دکتر لینه علی بلاغی

دکتر جعفر مرشدی
استادیار جعرافیای طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
رشته تخصصی: سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
Jafar Morshedi
Assistant Professor, Urban planning
Shoushtar Branch, Islamic Azad University
Specialist: Rs&GIS
دکتر شاهین مهر آیین
دکتر شاهین مهر آیین

دکتر زهرا خزایی پور
دکتر زهرا خزایی پور

Zahra Khazaei Pour

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰