درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز
مدیر مسئول:
اسماعیل احمدی فر
سردبیر:
دکتر سیده مرضیه موسویان
مدیر اجرایی:
عاتکه خاکبومی
مدیرداخلی:
عاتکه خاکبومی
صفحه آرا:
هادی پورمحمد سمزقندی
نشانی:
اهواز، بلوار گلستان ، میدان کارگر (فرهنگ شهر)، ابتدای بلوار کارگر شرقی، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز، معاون پژوهش و فناوری ، کدپستی: 6176643431
تلفن همراه:
09393163542
تلفن:
061-33724116
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/01
مدیر مسئول
اسماعیل احمدی فر
اسماعیل احمدی فر

سردبیر
دکتر سیده مرضیه موسویان
دکتر سیده مرضیه موسویان

اعضای تحریریه
دکتر عواطف ابوشادی
دکتر عواطف ابوشادی

دکتر علی بختیار پور
دکتر علی بختیار پور

محمود براتوند
محمود براتوند

دکتر علی حسین حسین زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Hossain Hossainzadeh
Professor Social Sciences Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
دکتر مسعود خدا پناه
دکتر مسعود خدا پناه

دکتر منصور زراءنژاد
استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری
Mansour Zarra Nezhad
Professor, Department of Economics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: econometrics, financial economics, monetary economics, Islamic economics, economics
دکتر لینه علی بلاغی
دکتر لینه علی بلاغی

دکتر زهرا خزائی
دکتر زهرا خزائی

عبدالرضا نواح

Abdolreza Navah

دکتر فریبرز فروتن
دکتر فریبرز فروتن

مدیر اجرایی
عاتکه خاکبومی
عاتکه خاکبومی

مدیرداخلی
عاتکه خاکبومی
عاتکه خاکبومی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۵
تعداد مطالب دارای متن
۵