درباره نشریه
ISSN:
2345-6582
eISSN:
2538-3035
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مدیر مسئول:
دکتر حسن رشیدی
سردبیر:
دکتر علی موقر رحیم آبادی
سایت اختصاصی:
www.qjcr.ir
تلفن:
028-33682976
028-33665275 ، داخلی: 4210
نشانی:
قزوین، خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان، بلوار پژوهشگران، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، کدپستی: 3419915195
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/30
مدیر مسئول
دکتر حسن رشیدی

دانشگاه علامه طباطبائی
Hassan Rashidi

Allameh Tabataba'i University
سردبیر
دکتر علی موقر رحیم آبادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی اطلاعات و کنترل
Ali Movaghar Rahimabadi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Information and Control Engineering
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا میبدی

دکتر علی موقر رحیم آبادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی اطلاعات و کنترل
Ali Movaghar Rahimabadi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Information and Control Engineering
دکتر محمد قنبری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Mohammad Ghan Bari
Professor
University of Tehran
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر نادر باقرزاده
دکتر نادر باقرزاده

Kazuo Ishii

فریبرز محمودی
فریبرز محمودی

دکتر محرم حبیب نژاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Moharram Habib Nejad
Professor School of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر احمد خادم زاده
دکتر احمد خادم زاده
استاد
Ahmad Khadem Zadeh
Professor ICT Research Institute
دکتر محمد رحمتی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق و کامپیوتر
Mohammad Rahmati
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Electrical and Computer Engineering
دکتر مهدی دهقان تخت فولادی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mehdi Dehghan Takht Fouladi
Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر حسین پدرام
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حسن رشیدی

دانشگاه علامه طباطبائی
Hassan Rashidi

Allameh Tabataba'i University
احمد فخاریان
دانشیار مهندسی برق کنترل، دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Ahmad Fakharian
Associate Professor, Department of Electrical Engineering
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
دکتر امیر مسعود افتخاری مقدم

کریم فائز
استاد
رشته تخصصی: شناسایی آماری الگو- بینایی ماشین- شبکه های عصبی-
Karim Faez

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۰