درباره نشریه
eISSN:
2783-3550
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مدیر مسئول:
افسانه سروش یار
سردبیر:
دکتر محسن دستگیر
مدیرداخلی:
دکتر سعید علی احمدی
ویراستار فارسی:
دکتر اسراءالسادات احمدی
سایت اختصاصی:
fbra.isfahan.iau.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ساختمان اندیشه، دفتر مجله
تلفن:
031-35002440
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/25
مدیر مسئول
افسانه سروش یار

Afsaneh Soroushyar

سردبیر
دکتر محسن دستگیر
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohsen Dastgir
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Accounting
اعضای تحریریه
دکتر علی رحمانی
استاد حسابداری
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Rahmani
Professor, Accounting
University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market research
دکتر شکرالله خواجوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Shokrollah Khajavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر مهدی مرادی

Mahdi Moradi

دکتر داریوش فروغی
استاد تمام رشته حسابداری،گروه حسابداری،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: حسابداری
Daruosh Foroghi
Full Professor, accounting
University of Isfahan
Specialist: Econometrics and Finance
دکتر سید عباس هاشمی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: حسابداری
Seyed Abbas Hashemi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Accounting
دکتر محمدحسین ستایش
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Hossein Setayesh
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر اصغر آقایی
استاد تمام گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: روان شناسی
Asghar Aghaei
Full Professor, Department of Educational Science and Psychology, Isfahan(Khorasgan) Branch,
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر حسین شریفی رنانی

دکتر احمد خدامی پور
استاد حسابداری
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Ahmad Khodamipour
Professor, Accounting
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Accounting
دکتر حسین پناهیان
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی-مالی
Hosein Panahian
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Business Administration
ویراستار فارسی
دکتر اسراءالسادات احمدی

مدیرداخلی
دکتر سعید علی احمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۷