درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آراد اسلامی واحد زاهدان
مدیر مسئول:
دکتر معصومه حافظ رضازاده
سردبیر:
دکتر میرنجف موسوی
مدیر اجرایی:
دکتر علی باقری کشکولی
مدیرداخلی:
سید غلامرضا میری
ویراستار فارسی:
حسنیه عبیدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فرحناز یوسفی
سایت اختصاصی:
uf.iauzah.ac.ir
تلفن همراه:
09144211702
تلفن:
054-33416606
نشانی:
زاهدان، خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ، کدپستی: 9816743545
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/07
مدیر مسئول
دکتر معصومه حافظ رضازاده

Masoumeh Hafez Rezazadeh

سردبیر
دکتر میرنجف موسوی
استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای
Mir Najaf Mousavi
Professor, Geography
University of Urmia
Specialist: Geography and Urban Planning - Regional
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا استعلاجی
استاد واحد یادگار امام
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Reza Estelaji
Professor Imam Khomeini Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر سعید ملکی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Maleki
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Urban planning
دکتر کیانوش ذاکرحقیقی
دانشیار شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رشته تخصصی: شهرسازی
Kianoosh Zakerhaghighi
Associate Professor, Urban Planning and Design Depatment
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Urban
دکتر امیر گندمکار
دانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رشته تخصصی: آب و هواشناسی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، گردشگری
Amir Gandomkar
Associate Professor, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
Najafabad Branch, Islamic Azad University
Specialist: Climatology, GIS, Tourism
کتایون علیزاده
دانشیار گروه جغرافیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Katayoon Alizadeh
Associate Professor, Department of Geography
Mashhad Branch, Islamic Azad University
دکتر پروانه زیویار
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Parvaneh Zyyar Pardeie
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر صیاد اصغری
استاد تمام گروه جغرافیای طبیعی
دانشگاه محقق اردبیلی
Sayyad Asghari Saraskanroud
Full Professor, physical geography
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر حسین نظم فر
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Hossein Nazmfar
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Urban geography
دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

ویراستار فارسی
حسنیه عبیدی

ویراستار انگلیسی
دکتر فرحناز یوسفی

مدیر اجرایی
دکتر علی باقری کشکولی

مدیرداخلی
سید غلامرضا میری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۲