درباره نشریه
eISSN:
2821-2525
دوره انتشار:
ماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر
مدیر مسئول:
دکتر نادره سعادتی
سردبیر:
دکتر احمد عابدی
مدیر اجرایی:
دکتر سید علی دربانی
مدیرداخلی:
دکتر نادره سعادتی
ویراستار فارسی:
دکتر مهدی رستمی
ویراستار فارسی:
فاطمه کریم پور
ویراستار انگلیسی:
دکتر نادره سعادتی
کارشناس:
ابراهیم زنگی
سایت اختصاصی:
jayps.iranmehr.ac.ir
تلفن همراه:
09195409213
09101682170
نشانی:
اصفهان، خیابان شریف واقفی، ملک جنوبی، ناظر 6، پلاک 57، واحد 3
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/22
مدیر مسئول
دکتر نادره سعادتی
استادیار گروه روانشناسی و مشاوره
مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Nadereh Saadati
Assistant Professor, Department of psychology and counseling
مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی
سردبیر
دکتر احمد عابدی
دانشیار روان شناسی، گروه روان شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
Ahmad Aabedi
Associate Professor, department of education and psychology
University of Isfahan
اعضای تحریریه
دکتر شکوه نوابی نژاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی مشاوره
Shokooh Navabinejad
Profesor
Kharazmi University
Specialist: Advice
دکتر اصغر آقایی
استاد تمام گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: روان شناسی
Asghar Aghaei
Full Professor, Department of Educational Science and Psychology, Isfahan(Khorasgan) Branch,
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر سالار فرامرزی
دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روان شناسی. دانشگاه اصفهان. ایران
دانشگاه اصفهان
Salar Faramarzi
Associate Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, University of Isfahan
University of Isfahan
Specialist: 0000-0002-0493-9723
دکتر احمد عابدی
دانشیار روان شناسی، گروه روان شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
Ahmad Aabedi
Associate Professor, department of education and psychology
University of Isfahan
دکتر غلامرضا رجبی
استاد روان شناسی- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی
Gholam Reza Rajabi
Professor, Counseling
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Psychology
دکتر پروانه محمدخانی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان شناسی
Parvaneh Mohammadkhani
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychology
دکتر نیلوفر میکاییلی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Niloofar Mikaeili
Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر علی زاده محمدی

دانشگاه شهید بهشتی
Ali Zadeh Mohammadi

Shahid Beheshti University
دکتر محمدباقر کجباف
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Bagher Kajbaf
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر منصور بیرامی
استاد روان شناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی یادگیری
Mansour Bayrami
Professor, psychology
University of Tabriz
Specialist: Learning Psychology
ویراستار فارسی
دکتر مهدی رستمی
استادیار گروه روانشناسی و مشاوره
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Mehdi Rostami
Assistant Professor, Department of psychology and counseling
Specialist: Famili Counseling
فاطمه کریم پور
فاطمه کریم پور

ویراستار انگلیسی
دکتر نادره سعادتی
استادیار گروه روانشناسی و مشاوره
مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Nadereh Saadati
Assistant Professor, Department of psychology and counseling
مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی
مدیر اجرایی
دکتر سید علی دربانی
مسول فنی و موسس مرکز
رشته تخصصی: مشاوره خانواده و فردی
Seyed Ali Darbani

Specialist: family therapist
مدیرداخلی
دکتر نادره سعادتی
استادیار گروه روانشناسی و مشاوره
مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Nadereh Saadati
Assistant Professor, Department of psychology and counseling
مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی
کارشناس
ابراهیم زنگی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۲