درباره نشریه
ISSN:
2345-5098
eISSN:
2676-7139
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مدیر مسئول:
پرویز عسگری
سردبیر:
دکتر بهمن گرجیان
مدیرداخلی:
دکتر زهرا دشت بزرگی
ویراستار انگلیسی:
دکتر بهمن گرجیان
کارشناس:
آزاده بزرگ نیا
تلفن:
061-33348387
نشانی:
اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر(فرهنگ شهر)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، معاونت پژوهش و فناوری ، کدپستی: 6134968875
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/Journal/psychology
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/04
مدیر مسئول
پرویز عسگری

Parviz Asgari

سردبیر
دکتر بهمن گرجیان
دانشیار واحد آبادان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Bahman Gorjian
Associate Professor Abadan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: teaching English
اعضای تحریریه
دکتر حسین شکرکن
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Hosein Shokrkon
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Department of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر مجید صفاری نیا
استاد گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور. ایران. تهران
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی اجتماعی
Majid Saffarinia
Professor, psychology and education department payam noor university
Payame Noor University
Specialist: social Psychology
دکتر محمدباقر کجباف
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی
Mohammad Bagher Kajbaf
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر اصغر آقایی
استاد تمام گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: روان شناسی
Asghar Aghaei
Full Professor, Department of Educational Science and Psychology, Isfahan(Khorasgan) Branch,
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر فرح لطفی کاشانی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
Farah Lotfi Kashani
Associate Professor, Faculty of psychology
Roudehen Branch, Islamic Azad University
دکتر رضا پاشا

Reza Pasha

دکتر حسین مولوی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی
Hossein Molavi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر رمضان حسن زاده
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Ramazan Hassanzadeh
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: psychology
دکتر بهمن نجاریان
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Bahman Najarian
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Psychology
ویراستار انگلیسی
دکتر بهمن گرجیان
دانشیار واحد آبادان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Bahman Gorjian
Associate Professor Abadan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: teaching English
مدیرداخلی
دکتر زهرا دشت بزرگی
استادیار گروه روان شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رشته تخصصی: دکتری روان شناسی
Zahra Dasht Bozorgi
Assistant Professor, Department of psychology
Ahvaz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Psychology Phd
کارشناس
آزاده بزرگ نیا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۷