درباره نشریه
ISSN:
2783-1477
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور (بندر انزلی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدصیاد بورانی
سردبیر:
دکتر علیرضا ولی پور
مدیرداخلی:
سپیده ملکی شمالی
سایت اختصاصی:
aasj.areeo.ac.ir
تلفن:
013-44429534
نشانی:
بندرانزلی، غازیان، خیابان طالقانی، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/06
مدیر مسئول
دکتر محمدصیاد بورانی

Mohamad Sayad Bourani

سردبیر
دکتر علیرضا ولی پور

Alireza Valipour

اعضای تحریریه
دکتر همایون حسین زاده صحافی
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Homayoun Hosseinzadeh Sahafi
Professor
Specialist: animal physiology
دکتر تورج ولی نسب
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: شیلات
Touraj Valinasab
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Fisheries
دکتر بهرام فلاحتکار
استاد گروه شیلات
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تکثیر و پرورش
Bahram Falahatkar
Professor Fisheries Department
University of Guilan
Specialist: Physiology and Reproduction
دکتر حسین خارا

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیلات
دکتر سیامک باقری
دانشیار اکولوژی دریا
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
رشته تخصصی: اکولوژی دریا
Siamak Bagheri
Associate Professor, Marine Ecology
Specialist: Marine Ecology
دکتر آرش اکبرزاده

Arash Akbarzadeh

عسگر زحمتکش
دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان - بخش شیلات
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)
Asgar Zahmatkesh
Associate Professor, Aquaculture Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,AREEO
Specialist: Aquaculture
ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی

محدث قاسمی

مدیرداخلی
سپیده ملکی شمالی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۸