درباره نشریه
ISSN:
2423-5458
eISSN:
2423-7329
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مدیر مسئول:
دکتر محمدجعفر استاد احمد قرابی
سردبیر:
دکتر عبدالحسین فریدون
دبیر تحریریه:
دکتر علیرضا ارغوان
ویراستار فارسی:
احسان جمشیدی
تلفن:
023-33654040 ، داخلی: 3384
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jvibme
نشانی:
سمنان، کیلومتر 5 جاده دامغان، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ، کدپستی: 3513137111
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/15
مدیر مسئول
دکتر محمدجعفر استاد احمد قرابی

Mohamad Jafar Ostad Ahmad Ghorabi

سردبیر
دکتر عبدالحسین فریدون
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Abdolhosein Fereidoon
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Semnan University
Specialist: Mechanical Engineering
دبیر تحریریه
دکتر علیرضا ارغوان

اعضای تحریریه
دکتر محمدجعفر استاد احمد قرابی

Mohamad Jafar Ostad Ahmad Ghorabi

دکتر محمدرضا آشوری

دکتر جعفر اسکندری جم
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Jafar Eskandari Jam
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر انوشیروان فرشیدیان فر

داوود دومیری گنجی
رئیس دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
Davood Domiri Ganji

Specialist: Mechanical Engineering Energy Conversion
دکتر میر سعید صفی زاده

دکتر سیف الله سعدالدین
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه سمنان
Syfollah Sadodin
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Semnan University
Specialist: 0000-0001-5066-8103
نادر رهبر

دکتر محمدجواد رضوانی

ویراستار فارسی
احسان جمشیدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۶