درباره نشریه
ISSN:
2476-5899
eISSN:
2476-5902
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر سعید قاسمی پرشکوه
مدیر مسئول:
دکتر سعید قاسمی پرشکوه
سردبیر:
دکتر شیرزاد طایفی
مدیرداخلی:
منصوره برزگر
ویراستار فارسی:
سرور علیجانی
ویراستار انگلیسی:
صدیقه گلشاهی
صفحه آرا:
دکتر سعید قاسمی پرشکوه
سایت اختصاصی:
www.Jcronl.ir
تلفن همراه:
09376076385
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/21
صاحب امتیاز
دکتر سعید قاسمی پرشکوه

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، نقد و نظریه ادبی
Saeed Ghasemi Porshokooh

Specialist: Persian Language and Literature, Literary Theory and Criticism
مدیر مسئول
دکتر سعید قاسمی پرشکوه

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، نقد و نظریه ادبی
Saeed Ghasemi Porshokooh

Specialist: Persian Language and Literature, Literary Theory and Criticism
سردبیر
دکتر شیرزاد طایفی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Shirzad Tayefi
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر داود اسپرهم
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارس
Davoud Sparham
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدحسین بیات
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hossein Bayat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
دکتر شیرزاد طایفی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Shirzad Tayefi
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
احسان قبول
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
Ehsan Ghabool
Assistant Professor, Persian Language and Literature
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر تیمور مالمیر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Teymour Mal Mir
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
ابراهیم محمدی
دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Mohammadi
Associate Professor, department of persian language and literature
University of Birjand
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر رضا مصطفوی سبزواری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارس
Reza Mostafavi Sabzevari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سعید واعظ
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ادبیات
Saeeid Vaez
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: the literature
دکتر غلامرضا مستعلی پارسا
دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Mastali Parsa
Associate Professor, persian linguage and litereture
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ناصر محسنی نیا
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب
naser mohseni Niya
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Persian Language and Literature, Arabic literature
دکتر علی گنجیان خناری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Ganjian Khanari
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
ناصر علیزاده خیاط

دکتر کوروش صفوی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
kurosh Safavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر نسرین رحیمیه
استاد دانشگاه کالیفرنیا
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Nasrin Rahimieh

Specialist: Comparative Literature
Shikhar Shikhar
Professor Department of Persian, University of Delhi, Delhi, India
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
سرور علیجانی
سرور علیجانی

ویراستار انگلیسی
صدیقه گلشاهی
صدیقه گلشاهی

مدیرداخلی
منصوره برزگر
منصوره برزگر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵