درباره نشریه
ISSN:
2645-7520
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه طباطبایی
سردبیر:
دکتر فاطمه طباطبایی
مدیر اجرایی:
دکتر محمد رودگر
سایت اختصاصی:
jms.ri-khomeini.ac.ir
تلفن:
021-51085023
دورنگار:
021-55235661
نشانی:
تهران، آزادراه خلیج فارس، جنب عوارضی تهران-قم،حرم امام خمینی (س)، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، دفتر نشریات، اتاق 707
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/09
مدیر مسئول
دکتر فاطمه طباطبایی
دانشیار
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Fatemeh Tabatabai
Associate Professor
Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
Specialist: Islamic mysticism
سردبیر
دکتر فاطمه طباطبایی
استاد دانشکده پزشکی -گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی بالینی
Fatemeh Tabatabaie
Professor, Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Parasitology
اعضای تحریریه
دکتر شهرام پازوکی
دانشیار
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر محمد فنایی اشکوری
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Mohammad Fanaie Eshkevari
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر محمدمهدی گرجیان عربی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Mohammad Mahdi Georgian
Associate Professor
Baqir al-Olum University
دکتر امیرعباس علیزمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Amir Abbas Alizamani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy
محمودیوسف ثانی

دکتر حسن سعیدی
دانشیار دانشکده الهیات و ادیان
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حکمت و کلام، ادیان و عرفان
Hasan Saeedi
Associate Professor Faculty of Theology and Religions
Shahid Beheshti University
Specialist: Wisdom and theology, religions and mysticism
دکتر فاطمه طباطبایی
دانشیار
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Fatemeh Tabatabai
Associate Professor
Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
Specialist: Islamic mysticism
دکتر حکیمه دبیران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر منظر سلطانی

دکتر بیوک علیزاده
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Boyouk Ali ZAdeh
Professor
Specialist: Islamic philosophy and theology
حسن مهدی پور
استادیار عرفان اسلامی
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
Hasan Mehdipuor
Assistant Professor, Eslamic Mysticism
Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
دکتر محمد رودگر
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی - زنان
Mohammad Roudgar
Assistant Professor
Specialist: Islamic Philosophy - Women
رضا حسینی فر

رشته تخصصی: عرفان اسلامی / فلسفه اسلامی / کلام
Reza Hoseinifar

مدیر اجرایی
دکتر محمد رودگر
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی - زنان
Mohammad Roudgar
Assistant Professor
Specialist: Islamic Philosophy - Women
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷