درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه ادیان و مذاهب
مدیر مسئول:
دکتر سید ابوالحسن نواب
سردبیر:
دکتر محمد شکری فومشی
مدیر اجرایی:
حیدر دباغی
سایت اختصاصی:
irr.urd.ac.ir
تلفن:
025-31711412
تلفن همراه:
09933295071
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/28
مدیر مسئول
دکتر سید ابوالحسن نواب
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب فقهی، فقه و اصول
Abulhassan Navvab
Associate Professor
University of Religions and Denominations
Specialist: Jurisprudential religions, Jurisprudence and Principles
سردبیر
دکتر محمد شکری فومشی
استاد ادیان ایران باستان، در گروه ادیان شرق
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: زبانهای ایرانی میانه، فارسی میانه، پارتی، سغدی، مانوی، کیش مانوی
Mohammad Shokri Foumeshi
Professor, Eastern Religions
University of Religions and Denominations
Specialist: Ancient Iranian Languages and Culture, Manichaeism, Middle Iranian, Middle Persian, Parthian, Sogdian, Manichaean Literature
مدیر اجرایی
حیدر دباغی
دانشجوی دکتری تاریخ تمدن و ملل اسلامی, دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ تشیع، تاریخ تمدن اسلامی
Heidar Dabbaghi
Phd Student, Department of Islamic History and Muslim Civilization, Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: The History of Shia, Islamic History and Muslim Civilization