درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
دکتر بهزاد عمران زاده
سردبیر:
دکتر محسن اسلامی
جانشین سردبیر:
حسن محمدمیرزایی
مدیرداخلی:
آرش سعیدی راد
کارشناس:
اکرم پاک قلب
سایت اختصاصی:
asr.ihu.ac.ir
دورنگار:
021-76702465
تلفن:
021-76702510
نشانی:
تهران، اتوبان بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، موقعیت مرکزی، پژوهشکده شهید صدر (ره)
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/30
مدیر مسئول
دکتر بهزاد عمران زاده
استادیار پژوهشکده شهید صدر
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Behzad Omranzadeh
Assistant Professor, SADR
Imam Hossein University
Specialist: Urban Planning
سردبیر
دکتر محسن اسلامی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohsen Eslami
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: International Relations
جانشین سردبیر
حسن محمدمیرزایی
دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی (مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی)
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی (مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی)
Hassan Mohammadmirzaei
Phd Student, Political Science, Faculty of Humanities
Shahed University
Specialist: Political Science (Political Studies of the Islamic Revolution)
اعضای تحریریه
دکتر محسن رضایی میرقائد
معاون اقتصادی رئیس جمهور
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر سید محمد مرندی
استاد دانشکده مطالعات جهانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات Diasporic، داستانی معاصر آمریکای شمالی
Seyed Mohammad Marandi
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature, Diasporic Literature, Contemporary North American Fiction
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر خیرالله پروین
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
Kheirollah Parvin
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
دکتر زاهد غفاری هشجین
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Zahed Ghaffari Hashjin
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Political Science
دکتر مصطفی ملکوتیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر سید موسی دیباج
دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Seyed Mousa Dbadj
Faculty of Letters and Humanities
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر ابوذر گوهری مقدم
استادیار
Aboozar Gohari moghaddam
Assistant Professor
دکتر روح الله قادری کنگاوری

دکتر فیروز اصلانی
دانشیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Firooz Aslani
Associate Professor, Public Law, Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر محسن اسلامی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohsen Eslami
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: International Relations
دکتر علیرضا کوهکن

رشته تخصصی: روابط بین الملل
Alireza Koohkan

Specialist: International Relations
دکتر سارا امام قلی پور
استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اقتصاد
Sara Emamgholipour
Professor, Department of Health Management and Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Economics
دکتر محمدجواد نوروزی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Javad Nowroozi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Political Science
دکتر شهروز شریعتی
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی - مسائل ایران
Shahrooz Shariati
Associate Professor, Political Science
Tarbiat Modares University
دکتر عباس علی پور

دکتر حمید کرمی پور

Hamid Karamipour

مدیرداخلی
آرش سعیدی راد
دانش آموخته ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه یزد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای
Arash Saeedi Rad
MSc Graduated, Executive Director
University of Yazd
Specialist: political science
کارشناس
اکرم پاک قلب

Akram Pakghalb

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۴