درباره نشریه
eISSN:
2783-1701
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمد یزدی
سردبیر:
دکتر فریبرز مسعودی
مدیرداخلی:
بهمن رحیم زاده
سایت اختصاصی:
gem.sbu.ac.ir
تلفن:
021-29905619
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/10
مدیر مسئول
دکتر محمد یزدی
استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئوشیمی معدنی و زیست محیطی
Mohammad Yazdi
Professor, Geology
Shahid Beheshti University
Specialist: Mineral and environmental geochemistry
سردبیر
دکتر فریبرز مسعودی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: پترولوژی
Fariborz Masoudi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Petrology
اعضای تحریریه
دکتر بهزاد مهرابی
استاد علوم زمین
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ژئوشیمی (زمین شناسی اقتصادی) زمین شناسی کاربردی
Behzad Mehrabi
Professor, Earth Sciences
Kharazmi University
Specialist: Geochemistry (Economic Geology) | Applied Geology
دکتر حسن زمانیان

Hasan Zamanian

منصور قربانی
منصور قربانی

دکتر مجید قادری
استاد زمین شناسی اقتصادی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی
Majid Ghaderi
Professor, Economic Geology
Tarbiat Modares University
Specialist: Economic Geology, Geochemistry
دکتر سید رضا مهرنیا
دانشیار دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Reza Mehrnia
Associate Professor, Geology
Payame Noor University
Specialist: Economic Geology
جواد مقدسی

دکتر حاجی حسین عزیزی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زمین شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی
Haji Hossien Azizi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Geology, petrology & Geochemistry
دکتر حبیب الله قاسمی
استاد زمین شناسی- گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی- دانشکده علوم زمین- دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: سنگ شناسی، ژئوشیمی
Habibollah Ghasemi
Professor, Department of Petrology and Economic Geology- Faculty of Earth Sciences
Shahrood University of Technology
Specialist: Petrology, Geochemistry
مدیرداخلی
بهمن رحیم زاده

Bahman Rahimzadeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۶
تعداد مطالب دارای متن
۶