درباره نشریه
eISSN:
2783-4859
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر کوروش پرند
سردبیر:
دکتر مسعود حجاریان
سایت اختصاصی:
cmcma.sbu.ac.ir
تلفن:
021-29905564
دورنگار:
021-22431652
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/01
مدیر مسئول
دکتر کوروش پرند
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Kurosh Parand
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: applied mathematics
سردبیر
دکتر مسعود حجاریان
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی و صنعتی
اعضای تحریریه
Biswa Nath Datta

Ke Chen

Lothar Reichel

Fiorella Sgallari

Silvestru Sever Dragomir
professor Victoria University, Australia
Specialist: Numerical analysis, Approximation theory, Information theory, Coding and Guessing, Probability and Statistics, Mathematical analysis and Applications in Modeling
Yimin Wei

Ioannis Konstantinos Argyros

مهدی دهقان

Mehdi Dehghan

محسن رزاقی

Mohsen Razzaghi

Hua Dai

دکتر علی اکبر افضلیان
دانشیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق، سیستم های کنترل شبکه ای، کنترل نظارتی، سیستم های گسسته-پیش آمد
Ali Akbar Afzalian
Associate Professor, Dept of Electrical Eng
Shahid Beheshti University
Specialist: Control, Electrical Engineering, Networked Control Sys, Supervisory control, Discrete-event systems
Mehiddin Al-Baali

دکتر یدالله اردوخانی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: ریاضیات
Yadollah Ordokhani
Professor
University of Alzahra
Specialist: Mathematics
Juan R. Torregrosa

Jin Yun Yuan

سهراب علی یوسفی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Sohrab Ali Yousefi
professor Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Applied Mathematics, Numerical Analysis
دکتر عباس سعادتمندی

دانشگاه کاشان
Abbas Saadatmandi

University of Kashan
Specialist: Numerical Analysis
Predrag Stanimirovic

Ivan I. Kyrchei

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵