درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی حقوق اداری
مدیر مسئول:
دکتر محمد حسنوند
سردبیر:
دکتر ولی رستمی
مدیر اجرایی:
محمد هدایتی زفرقندی
مدیرداخلی:
مهدی حسنوند
سایت اختصاصی:
www.jplr.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، میدان شهید عباس پور، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر، پلاک 33، طبقه ششم ، کدپستی: 1434863111
تلفن همراه:
09214930838
کانال تلگرام:
malr_ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/11
مدیر مسئول
دکتر محمد حسنوند

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Hasanvand

Shahid Beheshti University
Specialist: public rights
سردبیر
دکتر ولی رستمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
مدیر اجرایی
محمد هدایتی زفرقندی
محمد هدایتی زفرقندی

اعضای تحریریه
سید احمد حبیب نژاد
دانشیار حقوق عمومی و بین الملل پردیس فارابی
دانشگاه تهران
Ahmad Habibnezhad
Associate Professor, public law
University of Tehran
دکتر محمد راسخ
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Rasekh
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Low
دکتر محمدحسین زارعی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Hossein Zarei
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق
Seyyed Mohammad Ghari Seyyed Fatemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Law
دکتر ابراهیم موسی زاده
استاد حقوق عمومی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Ebrahim Mousazadeh
Professor, public law
University of Tehran
Specialist: public law
دکتر محمدرضا ویژه
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Reza Vijeh
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: public rights
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
مدیرداخلی
مهدی حسنوند
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mahdi Hasanvand
Phd Student, Public Law, Faculty of Law, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Public law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۱