درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی)
مدیر مسئول:
دکتر شمسی محمدنژاد
سردبیر:
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
مدیرداخلی:
مرضیه ساعی
ویراستار فارسی:
مرضیه ساعی
ویراستار انگلیسی:
مهراد چیت سازان
سایت اختصاصی:
eastaz.jrl.police.ir
تلفن:
041-34766702
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/13
مدیر مسئول
دکتر شمسی محمدنژاد

سردبیر
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
استاد تمام گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam
Full Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
اعضای تحریریه
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
استاد تمام گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam
Full Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
دکتر حسین بنی فاطمه
استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossain Banifatemeh
Professor Faculty of Law and Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology
دکتر محمد عباس زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: Sociology، Methodology
Mohammad Abbaszadeh
Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology, Methodology
دکتر فاطمه گلابی
استاد تمام جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جامعه شناسی گروه های خاص
Fatemeh Golabi
Full Professor, Department of Social Science
University of Tabriz
Specialist: Sociology of specific groups
دکتر محمود علمی

رجب ایزدی

دکتر غلامحسین بیابانی
سرهنگ
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Gholam Hossein Biabani

Amin Police University
Specialist: Communication Sciences
دکتر جلیل باباپورخیرالدین
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روان شناسی
Jalil Babapour Kheroddin
Professor
University of Tabriz
Specialist: Psychology
دکتر ابوالفضل قنبری
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
Abolfazl Ghanbari
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Geography and City planning
دکتر اسماعیل رحیمی نژاد
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Esmaeel Rahiminejad
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر اصحاب حبیب زاده
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ashab Habibzadeh
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: social relations
دکتر آیت الله فتحی

Ayatollah Fathi

رضا عبدی
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Reza Abdi
Associate Professor, Psychology
Azarbaijan Shahid Madani University
ویراستار فارسی
مرضیه ساعی

ویراستار انگلیسی
مهراد چیت سازان

مدیرداخلی
مرضیه ساعی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۵