درباره نشریه
eISSN:
2345-4679
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی)
مدیر مسئول:
دکتر رحیم جهانبخش
سردبیر:
افشار کبیری
دبیر تحریریه:
مصطفی خلیل زاده
مدیرداخلی:
فرشید بی باک
ویراستار فارسی:
دکتر علیرضا سنگانی
سایت اختصاصی:
westaz.jrl.police.ir
تلفن:
044-21826865
044-21826860
نشانی:
ارومیه، خیام جنوبی، پایین تر از چهار راه دانش، دفتر تحقیقات کاربردی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/05
مدیر مسئول
دکتر رحیم جهانبخش
سرتیپ دوم
سردبیر
افشار کبیری

Afshar Kabiri

دبیر تحریریه
مصطفی خلیل زاده

اعضای تحریریه
دکتر محمد حسنی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mohammad Hasani
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Education Management
دکتر ابوالقاسم ولی زاده

کامران جباری

افشار کبیری

Afshar Kabiri

دکتر اسماعیل حسنوند

دکتر کمال کوهی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: بررسی مسائل اجتماعی ایران
Kamal Kouhi
Associate Professor Faculty of Law and Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Social Issues Review of Iran
دکتر نوذر امین صارمی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Nozar Amin Saremi
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Sociology
دکتر هادی جمشیدیان

ویراستار فارسی
دکتر علیرضا سنگانی
استادیار گروه روان شناسی
موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی
Alireza Sangani
Assistant Professor, Department of psychology
Hakim Jorjani Institute of Higher Education
Specialist: Psychology
مدیرداخلی
فرشید بی باک
پژوهشگر روانشناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی
Farshid Bibak
Researcher, psychology
Payame Noor University
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۷