درباره نشریه
eISSN:
2783-4395
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
مدیر مسئول:
دکتر وحید پورشهابی
سردبیر:
دکتر امین رضا کمالیان
مدیرداخلی:
بهاره ناصری
ویراستار انگلیسی:
محمدجواد ایمانی
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/msds
نشانی:
زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ، کدپستی: 9816743545
تلفن:
054-31135541
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/29
مدیر مسئول
دکتر وحید پورشهابی

Vahid Pourshahabi

سردبیر
دکتر امین رضا کمالیان

اعضای تحریریه
اکبر اعتباریان
دانشیار مدیریت دولتی/ رفتار سازمانی - دانشکده مدیریت/حکمرانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Akbar Etebarian
Associate Professor, Public management(organizational Behavior) - Management(Governance) Faculty
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
دکتر غلامرضا زمانیان

دکتر پیمان غفاری آشتیانی

Peyman Ghafari Ashtiani

دکتر امین رضا کمالیان

شهناز نایب زاده
استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رشته تخصصی: تحقیقات بازار، رفتار مصرف کننده، کمپین های تبلیغاتی، برندسازی
Shahnaz Nayebzadeh
Full Professor, Department of Management
Yazd Branch, Islamic Azad University
دکتر پرویز سعیدی

دکتر امیرمنصور طهرانچیان

Mark Goh
Mark Goh

ویراستار انگلیسی
محمدجواد ایمانی

مدیرداخلی
بهاره ناصری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۹