درباره نشریه
ISSN:
2783-3259
eISSN:
2783-3100
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر عباس عسکری ندوشن
سردبیر:
دکتر سید علیرضا افشانی
ویراستار فارسی:
دکتر زینب هاشمی خواه
سایت اختصاصی:
jscc.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، صفائیه، بلوار پژوهش، دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی
تلفن:
035-31233325
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/03
مدیر مسئول
دکتر عباس عسکری ندوشن
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Abbas Askari Nadoushan
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Demographics
سردبیر
دکتر سید علیرضا افشانی
استاد تمام رشته جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Alireza Afshani
Full Professor, Sociology, Cooperation and social welfare, Yazd university
University of Yazd
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر اکبر آقاجانیان
استاد
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Akbar Aghajanian
Professor
Specialist: Demographics
Micheal Guillot

دکتر پدرام خسرونژاد

Pedram Khosro Nejad

دکتر سید علیرضا افشانی
استاد تمام رشته جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Alireza Afshani
Full Professor, Sociology, Cooperation and social welfare, Yazd university
University of Yazd
Specialist: Sociology
دکتر علی خاکساری رفسنجانی

دکتر مسعود چلبی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Masoud Chalabi
Professor
Shahid Beheshti University
دکتر اکبر زارع شاه آبادی
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Akbar Zare Shah Abadi
Associate Professor Social Sciences Department
University of Yazd
Specialist: Sociology
دکتر محمد عباس زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: Sociology، Methodology
Mohammad Abbaszadeh
Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology, Methodology
دکتر عباس عسکری ندوشن
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Abbas Askari Nadoushan
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Demographics
دکتر محمدباقر علیزاده اقدم
استاد تمام گروه علوم اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam
Full Professor, department of Social Science- Faculty of Law & social science- university of Tabriz- Tabriz- Iran
University of Tabriz
دکتر وحید قاسمی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
vahid ghasemi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر سعیده گروسی

ویراستار فارسی
دکتر زینب هاشمی خواه
دانش آموخته دکتری جامعه شناسی، گروه تعاون، دانشکده علوم اجتماعی
یزد، دانشگاه یزد
Zeinab Hashemikhah
.Ph.D, sociology
یزد، دانشگاه یزد
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۰