درباره نشریه
eISSN:
2783-4581
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ایلام
مدیر مسئول:
دکتر نورالدین رستمی
سردبیر:
دکتر حاجی کریمی
مدیرداخلی:
مهدی حیدری
کارشناس:
دکتر سمیه حاجی نیا
سایت اختصاصی:
iwm.ilam.ac.ir
تلفن همراه:
09108042235
نشانی:
ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجله مدیریت جامع حوزه های آبخیز
تلفن:
084-32222703
دورنگار:
084-32222703
صندوق پستی:
69315-516
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/21
مدیر مسئول
دکتر نورالدین رستمی
دانشیار آبخیزداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری
Noredin Rostami
Associate Professor, Range and Watershed Management
University of Ilam
Specialist: Watershed Management
سردبیر
دکتر حاجی کریمی
استاد گروه مرتع و آبخیز داری، دانشکده کشاورزی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Haji Karimi
Professor, Agriculture Faculty
University of Ilam
Specialist: Hydrogeology
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا زهتابیان
دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبارزه با بیابان زایی
Gholam Reza Zehtabian
Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Combat Desertification
دکتر حسین ارزانی
استاد رشته مرتعداری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor, Range Science, Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
دکتر علی سلاجقه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه
Ali Salajegheh
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: River Engineering
دکتر ابوالفضل مساعدی
استاد گروه علوم و مهندسی آب
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران-هیدرولوژی و منابع آب
Abolfazl Mosaedi
Professor, Water Science and Engineering Department
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Civil Engineering-Hydrology and Water Resources Engineering
حمیدرضا ناصری

دکتر حسن پوربابایی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جنگلداری، کشت بافت، بهبود درخت جنگل
Hasan Pour Babaee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Forestry, Tissue culture, Forest tree improvment
محسن رضایی

ضرغام محمدی

دکتر حاجی کریمی
استاد گروه مرتع و آبخیز داری، دانشکده کشاورزی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Haji Karimi
Professor, Agriculture Faculty
University of Ilam
Specialist: Hydrogeology
Lahcen Benaabidate

J.M. Costa

دکتر نورالدین رستمی
دانشیار آبخیزداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری
Noredin Rostami
Associate Professor, Range and Watershed Management
University of Ilam
Specialist: Watershed Management
مهدی حیدری

مرزبان فرامرزی

محسن توکلی

مدیرداخلی
مهدی حیدری

کارشناس
دکتر سمیه حاجی نیا
پژوهشگر زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Somayeh Hajinia
Researcher, agronomic
University of Ilam
Specialist: Crop Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶