درباره نشریه
ISSN:
2783-3577
eISSN:
2783-3585
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
مدیر مسئول:
دکتر قاسم زائری
سردبیر:
دکتر ابراهیم حاجیانی
مدیر اجرایی:
رقیه مهری
سایت اختصاصی:
scsj.ricac.ac.ir
نشانی:
تهران، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پلاک 9
تلفن:
021-88919176
دورنگار:
021-88902212
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/11
مدیر مسئول
دکتر قاسم زائری

Qasim Zaeri

سردبیر
دکتر ابراهیم حاجیانی
دانشیار
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Hajianai
Associate Professor
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر حسین اسکندری

Hossein Eskandari

دکتر ابراهیم حاجیانی
دانشیار
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Hajianai
Associate Professor
Specialist: Sociology
دکتر محمود شهابی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
Mahmoud Shahabi
Associate Professor Faculty of Social Science
University of Shirazu
دکتر داریوش مطلبی
دانشیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
Dariush Matlabi
Associate Professor, Faculty of humanity sciences
Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahre Rey
دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
دکتر علی یوسفی
دانشیار جامعه شناسی ، گروه علوم اجتماعی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جامعه شناسی دین، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی شهری
Ali Yousofi
Associate Professor, Department of Social Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر عقیل دغاقله

دکتر محمد رضایی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Rezaei
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
مدیر اجرایی
رقیه مهری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸