درباره نشریه
ISSN:
2322-1771
eISSN:
2423-3250
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (فرماندهی انتظامی استان سمنان دفتر تحقیقات کاربردی)
مدیر مسئول:
دکتر عبدالله حسنی
سردبیر:
دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
مدیر اجرایی:
محمدرضا ناظمی
ویراستار انگلیسی:
فرشاد اقوامی
کارشناس:
علی مهرزاد
سایت اختصاصی:
semnan.jrl.police.ir
نشانی:
سمنان، بلوار شهید امیرکبیر، جنب معاونت مهندسی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سمنان
تلفن:
023-21821190
دورنگار:
023-21821190
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/28
مدیر مسئول
دکتر عبدالله حسنی

Abdollah Hasani

سردبیر
دکتر سید محمدرضا موسوی فرد
استادیار حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی حقوق جزا ، دکترای تخصصی روابط بین الملل
Seyed Mohammadreza Mousavifard
Assistant Professor, Criminal law
Semnan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Criminal Law PhD, International Relations PhD
اعضای تحریریه
محمد روحانی مقدم
استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
Mohammad Rohani Moghaddam
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law
Semnan Branch, Islamic Azad University
دکتر محمد حاجی ده آبادی

دکتر محمدجعفر حبیب زاده
استاد حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Mohammad Jafar Habibzadeh
Professor, criminal law & criminology
Tarbiat Modares University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر بهرام اخوان کاظمی
استاد تمام علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی، معارف اسلامی
Bahram Akhavan Kazemi
Full Professor, Faculty of Law and Political Science
University of Shirazu
Specialist: political science
دکتر مرتضی ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Morteza Ebrahimi
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: political science
دکتر پرویز باقری

Parviz Bagheri

مریم آقایی بجستانی
دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
Maryam Aqaie Bejestani
Associate Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law
Semnan Branch, Islamic Azad University
دکتر حیدر لطفی
دانشیار واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و گردشگری
heidar lotfi
Associate Professor Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: geography, Political geography and tourism
ویراستار انگلیسی
فرشاد اقوامی
واحد سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Farshad Aghvami
semnan branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: English
مدیر اجرایی
محمدرضا ناظمی

کارشناس
علی مهرزاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۴