درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
مدیر مسئول:
دکتر حسین ابراهیمی پور
سردبیر:
دکتر ادریس بذرافشان
مدیر اجرایی:
دکتر محبوبه عبدالهی
مدیر اجرایی:
دکتر امین الله زارعی سنگانی
ویراستار فارسی:
دکتر شیما نخعی
سایت اختصاصی:
jrhms.thums.ac.ir
تلفن:
051-52226011
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/01
مدیر مسئول
دکتر حسین ابراهیمی پور
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد سلامت
Hossein Ebrahimi Pour
Associate Professor School of Public Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics and Management
سردبیر
دکتر ادریس بذرافشان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Edris Bazrafshan
Professor
Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا رضایی منش

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mohammad Reza Rezaeimanesh

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر حسن اژدری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hasan Azhdari Zarmehri
Associate Professor
Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر امید عزیزی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Omid Azizi

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر محمد قربانی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: هماتولوژی و بانک خون
Mohammad Ghorbani
Master
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Hematology and Blood Bank
دکتر هادی علیزاده

Hadi Alizadeh

دکتر سید محمد احمدی سلیمانی

Seyed Mohammad Ahmadi Soleimani

دکتر حسین دین پناه خوش دره گی

Hossein Dinpanah Khoshdarehgi

دکتر محمدعلی ززولی
استاد بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohmmad Ali Zazouli
Professor, Department of Environmental Health Engineering
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
محمدحسین دلشاد

دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Hossein Delshad

Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education
دکتر حسین رنجبر

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: پرستاری
Hossein Ranjbar

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدعلی فهمیده کار

Mohammad Ali Fahmidehkar

دکتر مریم فروغی

Maryam Foroughi

دکتر امیرحسین محوی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Amir Hossein Mahvi
Professor Department of Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر جعفر مسافر

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: نانوفناوری داروئی
Jafar Mosafer

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Nanotechnology
دکتر محمدعلی محقق

Mohammad Ali Mohaghegh

دکتر محسن نواری

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Mohsen Navari

Torbat Heydarieh University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology
Kaan Yetilmezsoy
Associate Professor Technical University Faculty of Civil Engineering Department of Environmental Engineering
دکتر هاشم حشمتی
دکتر هاشم حشمتی

Hashem Heshmati

ویراستار فارسی
دکتر شیما نخعی

مدیر اجرایی
دکتر محبوبه عبدالهی

Mahbubeh Abdollahi

دکتر امین الله زارعی سنگانی

Amin Allah Zarei

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶