درباره نشریه
ISSN:
2783-4654
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه افسری امام علی (ع)
مدیر مسئول:
دکتر داوود آقامحمدی
سردبیر:
دکتر منصور خیرگو
مدیرداخلی:
سید حسن حسینی
سایت اختصاصی:
jdhcm.iamu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به میدان حر، دانشگاه افسری امام علی (ع)، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دایره پژوهش، دفتر فصلنامه مدیریت سرمایه انسانی دفاعی ، کدپستی: 1317893471
تلفن:
021-61048428
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/19
مدیر مسئول
دکتر داوود آقامحمدی
استاد
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Davood Aghamohammadi
Associate Professor
Specialist: Strategic Management
سردبیر
دکتر منصور خیرگو
دانشیار مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی
دانشگاه افسری امام علی (ع)
Mansour Kheirgoo
Associate Professor, Management
اعضای تحریریه
سید عبدالرحیم موسوی
سید عبدالرحیم موسوی
امیر سرلشکر
دکتر حبیب الله سیاری
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: علوم دفاعی دریایی، مدیریت علوم دفاعی
Habibollah Sayyari
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Marine Defense Science, Defense Science Management
دکتر ناصر عباس زاده
دانشیار
دانشگاه افسری امام علی (ع)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Naser Abbaszadeh
Associate Professor
Specialist: Education Management
دکتر سید حمید خداد حسینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت
Seyedhamid Khodadad Hoseini
professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Management
علی اصغر پورعزت
استاد تمام مدیریت دولتی و حکمرانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Full Professor, public administration and governance
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
دکتر نبی الله دهقان
مدیر گروه
Nabi Ollah Dehghan

دکتر منصور خیرگو
دانشیار مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی
دانشگاه افسری امام علی (ع)
Mansour Kheirgoo
Associate Professor, Management
دکتر سعید قربانی
دکتر سعید قربانی

مدیرداخلی
سید حسن حسینی
سید حسن حسینی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۰