درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر اسماعیل شیردل هاور
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل شیردل هاور
سردبیر:
دکتر مهرداد افتخار اردبیلی
سایت اختصاصی:
www.journalshp.com
تلفن همراه:
09115403525
نشانی:
گرگان، محله گرگانپارس، خیابان ولی عصر، خیابان عدالت22، پلاک 0، ساختمان کسری، طبقه سوم، واحد 12 ، کدپستی: 4916613915
تلفن:
017-32324808
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/03
صاحب امتیاز
دکتر اسماعیل شیردل هاور

Esmail Shirdel Havar

مدیر مسئول
دکتر اسماعیل شیردل هاور

Esmail Shirdel Havar

سردبیر
دکتر مهرداد افتخار اردبیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehrdad Eftekhar Ardebili
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
اعضای تحریریه
Joao Carlos Alchieri

شهربانو قهاری
دانشیار روان شناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Shahrbanoo Ghahari
Associate Professor, Clinical psychologist
Iran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا آقایوسفی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی
Alireza Aghayousefi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology
دکتر مجتبی عقیلی
استادیار روانشناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت، بالینی
Mojtaba Aghili
Assistant Professor, PSYCHOLOGY
Payame Noor University
Charmaine Borg

Spencier Ciaralli

Cassandra S. Crawford

Delcea Cristian

Jovana Cvetkovic

Rolando Díaz Loving

Danielle Egan

Russell Eisenman

دکتر زینب حمزه گردشی
دکتر زینب حمزه گردشی

Linda Kader

دکتر الهام خوری

William L. Leap

محمدآرش رمضانی

Mohammad Arash Ramezani

علی صحراییان

عبدالحکیم تیرگری سراجی

Abdolhakim Tirgari Seraji

دکتر طیبه ضیایی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Tayebe Ziaei
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰