درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی اهل بیت
مدیر مسئول:
دکتر رضا رمضانی
سردبیر:
دکتر سید محمدمهدی جعفری
مدیر اجرایی:
سنیه دارابیان
مدیرداخلی:
دکتر مسلم نادعلی زاده
سایت اختصاصی:
ssl.abu.ac.ir
تلفن:
021-55235659
021-55235660
021-55235654
نشانی:
تهران، اتوبان خلیج فارس، جنب عوارضی تهران - قم
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/31
مدیر مسئول
دکتر رضا رمضانی

Reza Ramezani

سردبیر
دکتر سید محمدمهدی جعفری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Mohammad Mahdi Jafari
Professor
Shahed University
Specialist: Arabic Language and Literature
اعضای تحریریه
حسن ذوالفقاری
استاد تمام گروه زبان و ادبیات دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات پارسی
Hasan Zolfagari
Full Professor, -
Tarbiat Modares University
دکتر سید محمدمهدی جعفری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Mohammad Mahdi Jafari
Professor
Shahed University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر اسماعیل شفق
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Esmaeil Shafagh
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature
دکتر سید مصطفی موسوی راد
دکتر سید مصطفی موسوی راد

دکتر سهیلا صلاحی مقدم
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Soheila Salahi Moghadam
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر خلیل بیگ زاده
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان فارسی
Khalil Baygzade
Associate Professor, Persian of Language and Literature, Persian literature group, Faculty of Literature and Humanities
Razi University
Specialist: Farsi language
دکتر مسلم نادعلی زاده
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بین المللی اهل بیت
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Moslem Nadalizadeh
Assistant Professor, language and persian literature
Ahl Al-Bayt International University
Specialist: persian language and literature
دکتر غلامرضا کافی
دانشیار زبان وادبیات فارسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Kafi
Associate Professor, Persian Literature Department
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
محمدکاظم کهدویی

رشته تخصصی: نظم و نثر فارسی
Mohammadkazem Kahdouei

مدیر اجرایی
سنیه دارابیان

مدیرداخلی
دکتر مسلم نادعلی زاده
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بین المللی اهل بیت
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Moslem Nadalizadeh
Assistant Professor, language and persian literature
Ahl Al-Bayt International University
Specialist: persian language and literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲