درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود هاشمی
سردبیر:
دکتر محمدرضا مردانی
مدیرداخلی:
حسین سمنانی
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)، خروجی حکیمیه، خیابان شهید صدوقی- بلوار شهید عباسپور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال-دانشکده مدیریت و علوم انسانی ، کدپستی: 1651153311
تلفن همراه:
09370863457
سایت اختصاصی:
jmig.iau-tnb.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/16
مدیر مسئول
دکتر سید محمود هاشمی
استادیار مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Syyed Mahmood Hashemi
Assistant Professor, Business Management, School of Management
Tehran North Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر محمدرضا مردانی

اعضای تحریریه
جعفر رحمانی

دکتر میرزا حسن حسینی
دکتر میرزا حسن حسینی

اسماعیل کاووسی
استاد گروه مدیریت فرهنگی دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: مدیریت
Esmaeil Kavousy
Professor, Department of Cultural Management
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: management
دکتر محمد سپهری
استاد تاریخ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Mohammad Sepehri
Professor, history
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
دکتر سلیمان ایران زاده
استاد واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Soleyman Iranzadeh
Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: indestrial management
علی یزدخواستی

دکتر وحید خاشعی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Vahid Khashei
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت بازرگاني
محمدباقر بابایی طلاتپه
استاد دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت اسلامی، مدیریت فرهنگی، مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیکی، کارآفرینی، سازمان اسلام و جهادی، مدیریت جهادی، الگوی تربیت مدیران جهادی، سبک زندگی اسلامی
Mohammad Bagher Babaei Talatapeh
Professor, Faculty of Strategic Management and Planning
Imam Hossein University
مدیرداخلی
حسین سمنانی
تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Hossein Semnani
Centeral Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۰