درباره نشریه
eISSN:
2783-4611
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر محمد حسن زاده
مدیر مسئول:
دکتر محمد حسن زاده
سردبیر:
دکتر پیمان اخوان
ویراستار فارسی:
دکتر علی ضیایی مهر
ویراستار فنی:
میلا ملک الکلامی
کارشناس:
مریم مقدمی
سایت اختصاصی:
kps.artahub.ir
تلفن:
021-66582371
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/25
صاحب امتیاز
دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor, Faculty of Management and Economics, knowledge and Information science
Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
مدیر مسئول
دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor, Faculty of Management and Economics, knowledge and Information science
Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
سردبیر
دکتر پیمان اخوان
استاد تمام دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت دانش، نوآوری، بلاکچین و کریپتوکارنسی
Peyman Akhavan

Specialist: Knowledge management, Innovation, Blockchain, Industrial engineering
اعضای تحریریه
حمید عرب نیا

Hamid Arabnia
University of Georgia, United State
Specialist: Computer Engieering
بابک اخگر
استاد
دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی- طراحی آموزشی - مطالعات برنامه درسی
Javad Hatami

Specialist: Educational Technology, Instructional Design - Curriculum Studies
Kishor John
School of Social Justice & Law, Dr. BR Ambedkar University of Social Sciences, Dr. Ambedkar Nagar, Mhow
دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
Alireza Isfandyari Moghaddam
Full Professor, Knowledge and Information Science
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Jean Charles Lamirel

Specialist: Computer and Information Sciences
KP Singh
Associate Professor Faculty of Arts, University of Delhi, India
Katarina Michnik

Andreas Brandner

Madaiah Krishnamurthy

ویراستار فارسی
دکتر علی ضیایی مهر

ویراستار فنی
میلا ملک الکلامی
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی،، مدیریت دانش
Mila Malekolkalami

Tarbiat Modares University
Specialist: Information & Knowledge studies
کارشناس
مریم مقدمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۴