درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر زهره برقعی
سردبیر:
دکتر حسین قاضی خانی
دبیر تحریریه:
نجمه صالحی
مدیرداخلی:
زهرا حیدری
ویراستار فارسی:
علی حائری مجد
سایت اختصاصی:
jte.jz.ac.ir
تلفن:
025-32112400
021-32112342
نشانی:
قم، خیابان بوعلی، جامعه الزهراء
صندوق پستی:
37185-3493
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/19
مدیر مسئول
دکتر زهره برقعی

سردبیر
دکتر حسین قاضی خانی

Hossein Ghazi Khani

دبیر تحریریه
نجمه صالحی
دانشجوی دکتری تاریخ اسلام
qom
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Najmeh Salehi
Phd Student, bou
qom
Specialist: history
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه جان احمدی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Fatemeh Jan Ahmadi
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: history of Islam
محسن رنجبر

زهرا روح اللهی امیری
استادیار تاریخ اسلام
دانشگاه باقرالعلوم
Zahra Rooholahiamiri
Assistant Professor, islam history
Baqir al-Olum University
صدیقه شاکری حسین آباد

دکتر ناهید طیبی
استاد حوزه و مربی
رشته تخصصی: تاریخ و زن
Nahid Tayyebi

Specialist: History & woman
دکتر سید حسین فلاح زاده

حسین حسینیان مقدم

Hussein Husseinian Moghaddam

ویراستار فارسی
علی حائری مجد
علی حائری مجد

مدیرداخلی
زهرا حیدری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶