درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر زهره برقعی
سردبیر:
دکتر حسین رضاییان بیلندی
مدیرداخلی:
زهرا حیدری
نشانی:
قم، خیابان سالاریه، خیابان بوعلی، جامعه الزهرا
تلفن:
025-32112342
سایت اختصاصی:
mtr.jz.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/25
مدیر مسئول
دکتر زهره برقعی

سردبیر
دکتر حسین رضاییان بیلندی
دانش آموخته دکتری روان شناسی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Hosein Rezaeiyan
.Ph.D, Psychology
اعضای تحریریه
دکتر معصومه اسماعیلی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره
Masume Esmaili
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
دکتر مریم فاتحی زاده
استاد گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Maryam Fatehizade
Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: خانواده، تعلیم و تربیت، مشاوره و درمان
Mohammah Mahdi Safurayi Parizi
Associate Professor, educational psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: family
دکتر علی نقی فقیهی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ali Naghi Faghihi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Educational Science
دکتر محمدرضا احمدی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Reza Ahmadi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Psychology
هادی حسین خانی
استادیار گروه علوم تربیتی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Hadi Hoseinkhani
Assistant Professor, education
دکتر محمدرضا سالاری فر
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammadreza Salarifar
Assistant Professor of Domain and University Research
Specialist: Psychology
دکتر محمدصادق شجاعی

Mohammad Sadiq Shojaei

دکتر محمد دولتخواه

مدیرداخلی
زهرا حیدری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴