درباره نشریه
eISSN:
2820-9834
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی رهپویان سیدالشهدا (ع)
مدیر مسئول:
حمیده شریعتی نیاسر
سردبیر:
دکتر علی اکبر بابایی
سایت اختصاصی:
cssq.ir
تلفن همراه:
09199743985
09199743985
نشانی:
قم، شهرک زین الدین فلکه جوان، خیابان ذوالفقار، خیابان پاییزان، انتهای خیابان امام رضا (ع)، موسسه آموزش عالی رهپویان سیدالشهدا (ع)
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/30
مدیر مسئول
حمیده شریعتی نیاسر
حمیده شریعتی نیاسر

سردبیر
دکتر علی اکبر بابایی
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Ali Akbar Babaee
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
اعضای تحریریه
دکتر علی اکبر بابایی
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Ali Akbar Babaee
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
دکتر عبدالله موحدی محب
استادیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdollah Movahedi Moheb
Assistant Professor
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر ابوالحسن غفاری
دانشیار فلسفه
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
Abolhasan Ghafari
Associate Professor, philosophy
Research Institute for Islamic Culture and Thought
دکتر سید محمدجواد وزیری فرد
دکتر سید محمدجواد وزیری فرد

دکتر محسن نیازی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Mohsen Niazi
Professor
University of Kashan
Specialist: social Sciences
دکتر سید حسین شرف الدین
استادیار موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات
Seyyed Hosein Sharafoddin
Assistant Professor of Imam Khomeini Research and Educational Institute
Specialist: Culture and Communication
دکتر سید سجاد ایزدهی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فقه سیاسی
Seyed Sajjad Izedehi
Associate Professor
Specialist: political science, Political Jurisprudence
دکتر عزالدین رضانژاد امیردهی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Ezeddin Rezanejad
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic Word
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴