درباره نشریه
ISSN:
2783-543X
eISSN:
2783-4174
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
ژاله معماری
سردبیر:
دکتر محمد احسانی
مدیر اجرایی:
مهری پوینده کیا
سایت اختصاصی:
sbj.alzahra.ac.ir
تلفن:
021-88041468
دورنگار:
021-88030661
نشانی:
تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم ورزشی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/07
مدیر مسئول
ژاله معماری
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت بازاریابی
Zhaleh Memari
Associate Professor, sport management
University of Alzahra
Specialist: sport management, marketing
سردبیر
دکتر محمد احسانی
استاد
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mohammad Ehsani
Professor
Specialist: Sport Management
اعضای تحریریه
دکتر محمد خبیری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی و روان شناسی ورزشی
Mohammad Khabiri
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Sport Management and Sport Psychology
دکتر حسین راغفر
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد نظری و علوم بانکی، اقتصاد خرد، اقتصاد خرد، اقتصاد نظری و علوم بانکی
Hosein Raghfar
Professor
University of Alzahra
Specialist: Microeconomics, Theoretical Economics and Banking Sciences
دکتر سعید صادقی بروجردی
استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
Sanandaj, IRAN.
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Saeed Sadeghi Boroujerdi
Professor, Department of Physical Education , Faculty of Humanities and Social Science, University of Kurdistan
Sanandaj, IRAN.
Specialist: Management and planning in physical education
ناهید اتقیاء
ناهید اتقیاء
دانشیار
دانشگاه الزهرا
دکتر مهدی طالب پور
استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی)
Mahdi Talebpour
Professor, Sport Management
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences)
دکتر رضا اندام
دانشیار دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مدیریت برنامه ریزی در تربیت بدنی
Reza Andam
Associate Professor, Physical Education
Shahrood University of Technology
Specialist: Management Planning in Physical Education
دکتر ندا عبدالوند
دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی فناوری اطلاعات
Neda Abdolvand
Associate Professor, Management Department
University of Alzahra
Specialist: Information Technology Engineering
دکتر مهرداد محرم زاده
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehrdad Moharramzadeh
Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Sport Managment
Richard Hsiao

Asghar Afshar Jahanshahi

Raul Calderon Jr

مدیر اجرایی
مهری پوینده کیا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۴