درباره نشریه
ISSN:
2322-5475
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مدیر مسئول:
دکتر آویده طلایی
سردبیر:
دکتر اسماعیل شیعه
مدیرداخلی:
هدیه دبیری
نشانی:
تهران، خیابان سیمای ایران، مجتمع پیامبر اعظم، دانشگاه آزاد تهران غرب، دانشکده معماری و هنر
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/memarshahr
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/01
مدیر مسئول
دکتر آویده طلایی
استادیار معماری دانشگاه تهران غرب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
رشته تخصصی: معماری - معماری داخلی - مرمت ابنیه
Avideh Talaei
Assistant Professor, Azad University West Tehran Branch
West Tehran Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر اسماعیل شیعه
استاد دانشکده معماری و برنامه ریزی شهری
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: شهرسازی
Esmaeil Shieh
Professor, School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: urban planning
اعضای تحریریه
دکتر فرح حبیب
استاد دانشکده هنرومعماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: معماری، شهرسازی، طراحی شهری، معماری منظر
Farah Habib
Professor, Architecture
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture, urban design, urban development, landscape architecture
حسن سجادزاده
استاد تمام شهرسازی و معماری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی
Hassan Sajadzadeh
Full Professor, University of Hamadan Bu-Ali Sina University, Faculty of Art and Architecture, Hamadan, Iran
Bu-Ali Sina University
علیرضا رزاقی
استادیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مصدومیت های جاده ای
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Alireza Razzaghi
Assistant Professor, Epidemiology, Road Traffic Injuries Research Center
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر محسن طبسی
دانشیار گروه معماری
واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
رشته تخصصی: پژوهش هنر، مرمت بناهای تاریخی
Mohsen Tabassi
Associate Professor, Department of Architecture, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
Specialist: Art Studies, Historic Preservation
دکتر جمال الدین سهیلی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Jamaleddin Soheili
Assistant professor
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
دکتر پروین پرتوی
استاد گروه برنامه ریزی شهری
دانشگاه هنر ایران
رشته تخصصی: شهرسازی
Parvin Partovi
Professor, Department of Urban Planning
IRAN University Of Art
Specialist: Urban
دکتر سید بهشید حسینی
استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر ایران
رشته تخصصی: معماری
Seyyed Behshid Hosseini
Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning
IRAN University Of Art
Specialist: Architecture
مدیرداخلی
هدیه دبیری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۵