درباره نشریه
eISSN:
2783-3038
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
مدیر مسئول:
دکتر شاهین ریاحی ملایری
سردبیر:
دکتر معصومه حسینی
سایت اختصاصی:
jspac.etb.iau.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه امام رضا (ع)، شهرک قیام دشت، خیابان شهید باهنر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
تلفن:
021-91312141
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/12
مدیر مسئول
دکتر شاهین ریاحی ملایری
دانشیار فیزیولوژی ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
رشته تخصصی: فیزولوژی ورزشی
Shahin Riyahi Malayeri
Associate Professor, Exercise Physiology - Department of Physical Education and Sports Sciences
East Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Exercise Physiology
سردبیر
دکتر معصومه حسینی

Masoumeh Hosseini

اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی آذربایجانی
گروه فیزیولوژی ورزش واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Ali Azarbayjani
Professor Department of Exercise Physiology, Tehran Center Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محمد فرامرزی
دکتر محمد فرامرزی

Mohammad Faramarzi

دکتر بهرام عابدی

رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Bahram Abedi

Specialist: physiology exercise
دکتر مریم کوشکی جهرمی
استاد بخش علوم ورزشی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Maryam Koushkie Jahromi
Professor, sport sciences
University of Shirazu
Specialist: exercise physiology
دکتر مرضیه ثاقب جو
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
Marziyeh Saghebjoo
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Biochemistry and Sport Metabolism
دکتر حسین شیروانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Hosein Shirvani
Assistant Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
شکوه رشوند سمیاری

مجید قربانی

دکتر مه ناز آزاد
استادیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahnaz Azad
Assistant Professor, English Language Department
East Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: TEFL
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۷