درباره نشریه
ISSN:
2783-5480
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پارسا نظری
مدیر مسئول:
پارسا نظری
سردبیر:
پارسا نظری
دبیر تحریریه:
کاظم رستمی
ویراستار فارسی:
فاطمه یوسفی
سایت اختصاصی:
www.adabiyatemoteahed.ir
تلفن همراه:
09199782863
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/18
صاحب امتیاز
پارسا نظری
مجله ادبیات متعهد
Parsa Nazari

مدیر مسئول
پارسا نظری
مجله ادبیات متعهد
Parsa Nazari

سردبیر
پارسا نظری
مجله ادبیات متعهد
Parsa Nazari

دبیر تحریریه
کاظم رستمی

اعضای تحریریه
سارا بهرامی
سارا بهرامی

جواد انصاری
جواد انصاری

سولماز نصیری
سولماز نصیری

ویراستار فارسی
فاطمه یوسفی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۴