درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر جعفر احمدی
سردبیر:
دکتر جعفر احمدی
مدیر اجرایی:
مهدی دوست پرست
مدیر اجرایی:
دکتر مصطفی رزم خواه
ویراستار فارسی:
دکتر هادی جباری نوقابی
سایت اختصاصی:
smps.um.ac.ir
دورنگار:
051-38807358
تلفن:
051-38806222
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/03
مدیر مسئول
دکتر جعفر احمدی
استاد گروه آمار
دانشگاه فردوسی مشهد
Jafar Ahmadi
professor
Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر جعفر احمدی
استاد گروه آمار
دانشگاه فردوسی مشهد
Jafar Ahmadi
professor
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
محمد امینی

Mohammad Amini

دکتر مجید اسدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: نظریه توزیع، متغیرهای تصادفی مرتب، نظریه اطلاع، نظریه اطمینان پذیری
Majid Asadi
Professor Department of Statistics
University of Isfahan
Specialist: Distribution theory, Regular random variables, Information theory, Reliability theory
اکبر اصغرزاده
اکبر اصغرزاده

Akbar Asqarzadeh

Narayanaswamy Balakrishnan

Erhard Cramer

Ismihan Bayramoglu

Anna Dembinska

Antonio Di Crescenzo

دکتر علی دولتی

دانشگاه یزد
Ali Dowlati
Department of Statistics
University of Yazd
Serkan Eryilmaz

فیروزه حقیقی

Taizhong Hu

Udo Kamps

دکتر بهاءالدین خالدی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: آمار
Baha-Eldin Khaledi
Professor
Razi University
Specialist: Statistics
Subhash Kochar

Xiaohu Li

Maria Longobardi

دکتر غلامرضا محتشمی برزادران
استاد آمار، دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
Gholam Reza Mohtashami Borzadaran
Professor, Statistics, Faculty of Mathematical Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Asok Nanda

Jorge Navarro

Hon Keung Tony Ng

Sangun Park

Franco Pellerey

Mohammad Z. Raqab

Alfonso Suarez Llorens

Peng Zhao

ویراستار فارسی
دکتر هادی جباری نوقابی
دانشیار آمار
دانشگاه فردوسی مشهد
Hadi Jabbari Nooghabi
Associate Professor, Statistics
Ferdowsi University of Mashhad
مدیر اجرایی
مهدی دوست پرست

دکتر مصطفی رزم خواه
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آمار
Mostafa Rzamkhah
Associate Professor Faculty of Mathematical Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: statistics