درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا حسین زاده
سردبیر:
دکتر محسن موذن
مدیر اجرایی:
وارتان سیموندز
سایت اختصاصی:
grj.tabrizu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/17
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا حسین زاده
استاد تمام رشته زمین شناسی اقتصادی، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی
دانشگاه تبریز
Mohammadreza Hosseinzadeh
Full Professor, Department of Earth Sciences, Faculty of Natural Sciences
University of Tabriz
سردبیر
دکتر محسن موذن
استاد گروه علوم زمین
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Mohssen Moazzen
Professor, Department of Earth Sciences
University of Tabriz
Specialist: Geology , Petrology
اعضای تحریریه
Uwe Altenberger

اصغر اصغری مقدم
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدروژئولوژی
Asghar Asgharimoghaddam
professor
University of Tabriz
Specialist: Hydrogeology
حسین عزیزی

Hossein Azizi

دکتر احمد جهانگیری
استاد علوم زمین
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: پترولوژی، علوم طبیعی
Ahmad Jahangiri
Professor, Faculty of Natural Sciences
University of Tabriz
Specialist: Petrology, Natural Sciences
دکتر علی کدخدایی ایلخ چی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Ali Kadkhodaie
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Petroleum Geology
Osman Ersin Koralay

David Lentz

دکتر محسن موید
استاد زمین شناسی، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زمین شناسی- پترولوژی
Mohsen Moayyed
Professor, Earth Sciences
University of Tabriz
Specialist: Geology- Petrology
سروش مدبری
دانشیار زمین شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی زیست محیطی
Soroush Modabberi
Associate Professor, Geology
University of Tehran
Specialist: Economic Geology
Robert Moritz

Gerel Ochir

دکتر محمدرضا رضایی

Cong Zhang

دکتر حسن زمانیان

Hasan Zamanian

مدیر اجرایی
وارتان سیموندز

Vartan Simmonds